1. Начало
 2. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Долуподписаният, .........................................................., заявявам, че:

 

 1. съм съгласен „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД да събира мои лични данни;
 2. съм съгласен „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД да обработва мои лични данни;
 3. съм съгласен „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД да съхранява мои лични данни;
 4. ми беше разяснено за целите на събиране, съхранение и обработване на мои лични данни;
 5. ми беше разяснен начинът на събиране, съхранение и обработване на мои лични данни;
 6. ми беше разяснена възможността да искам информация за обработваните от „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД мои лични данни;
 7. ми беше разяснена възможността да искам коригиране на моите лични данни, когато са неточни;
 8. ми беше разяснена възможността да искам ограничаване на обработването на моите лични данни съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, освен когато обработването да се дължи на задължение, което е вменено на администратора на лични данни чрез нормативен акт или от подписания между мен и “ЕЛЕКТРИЧКА” ЕООД договор;
 9. ми беше разяснена възможността да искам моите лични данни да бъдат изтрити (правото да бъда забравен) съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679, освен когато обработването да се дължи на задължение, което е вменено на администратора на лични данни чрез нормативен акт или от подписания между мен и “ЕЛЕКТРИЧКА” ЕООД договор;
 10. ми беше разяснена възможността да оттегля своето съгласие за обработване на моите лични данни, освен в предвидените в чл. 6, параграф 1 б. „б“ до б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 случаи, когато обработването на лични данни е законосъобразно и без изричното съгласие на лицето, чиито лични данни се обработват.

 

 

Дата: ………………………… Декларатор: …………………………