1. Начало
  2. Общи условия на уебсайт www.usmivka.bg

Общи условия на уебсайт www.usmivka.bg

Моля прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате уебсайта www.usmivka.bg, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на интернет платформата www.usmivka.bg както и взаимоотношенията между собственика на сайта „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД, учредено в България с ЕИК: 205400598, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1324, Район Люлин, ул. Арх. Георги Ненов № 25, с потребителите, ползващи сайта.

Продуктите в сайта (съдържанието на уебсайта, снимките на представените изделия, художествените дизайни) и базите данни, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1 и т. 5 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт www.usmivka.bg представлява интернет платоформа – посредством която Вие като потребител имате възможност да използвате или предоставяте услуги.

Ако Вие, като потребител, не сте съгласен да бъдете обвързан с посочените общи условия, моля преустановете използването на сайта www.usmivka.bg. В хипотезата на чл. 4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия интернет платформата www.usmivka.bg Ви предоставя подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение, или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до сайта, без да се възползват от предоставяните в него услуги, така и от тези, които желаят да ползват услугите, обект на сайта.

 

І. Определения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. www.usmivka>.bg e авторски разработена система, под формата на онлайн платформа, която е създадена и компилирана като база данни в съответствие с чл.3, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗАПСП и авторскоправното законодателството на Република България. Същата от една страна е предназначена да предоставя на потребителя възможност онлайн да сключи договор за ползване на услуги, които се предлагат в сайта. За краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“.

2. „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД, ЕИК 205400598, е собственик на сайта, и като такъв отговаря пред всички трети лица за неговото ползване и съдържание, за краткост ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ или „Доставчикът“.

3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват сайта и желаят да търсят продукти или услуги от www.usmivka.bg, за краткост в настоящите общи условия се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

3.1. „Потребител/Купувач/Клиент/Вие” означава всяко физическо, юридическо лице и/или търговска организация на Платформата, което търси продукти и услуги в Платформата и който има достъп до Платформата, чрез регистриран личен “Акаунт ”. Не само регистрирани потребители могат купуват продукти и услуги, могат и „гости“ като за целта е необходимо да се посочи и-мейл. от www.usmivka.bg. Регистрацията е безплатна. Когато се регистрирате за акаунт, Вие се съгласявате да ни предоставите точна, пълна и актуализирана информация и не трябва да създавате акаунт за измамни или подвеждащи цели. Вие сте единствено отговорни за всяка дейност във Вашия акаунт и за поддържане на поверителността и сигурността на Вашата парола. Ние не носим отговорност за каквито и да е действия или бездействия от Ваша страна във връзка с Вашия акаунт.

Като потребител ние събираме всички необходимите Ваши лични данни, най-вече за данъчни цели - при фактуриране на поръчаните стоки и услуги, както и с цел стриктно отстояване правата на всеки един клиент, рекламационна политика на сайта и т.н. Личните Ви данни ще бъдат събрани и обработени при регистрация на Вашия профил в сайта www.usmivka.bg, само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това.

3.2. „Профил/Акаунт на участник в Платформата“ означава личният профил на “потребителя”, необходим за достъп до стоките и услугите, предлагани от www.usmivka.bg. При създаване на Вашия потребителски профил ние изискваме да предоставите три имена, точен адрес и ЕГН, с цел фактуриране на получаваните от Вас стоки и услуги, като по темата с оглед псевдонимизация на профила Ви получавате уникален номер, които да използвате при индивидуализацията Ви за целите на сайта.

3.3. “Сделка” – договор, сключен между Потребител в сайта и „Усмивка.бг – От Здравето към Красотата“ ЕООД, ЕИК 205400598.

3.4. „Цена” – цената за стока или услуга, уговорена между потребителя в Платформата, която той е длъжен да плати чрез някой от методите за плащане, заложени в настоящите Общи условия;

3.5. „Разноски” – всички допълнителни разходи, банкови такси, държавни и/или общински такси, такси за парични преводи и обработка на документи от небанкови институции, пощенски, куриерски такси и др., съпътстващи извършването на Услугите, предоставяни от Платформата.

4. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. “IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

6. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на интернет страницата www.usmivka.b към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на произведение на изкуството като художествен дизайн, снимките в уебсайта, дизайн на уебсайта, съдържание на интернет страницата, които могат да бъдат възпроизведени и разпространени сред неограничен брой регистрирани в сайта лица.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен път, представляващи информационен ресурс на www.usmivka.bg, които са интелектуална собственост в хипотезата на чл.11.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІІ. Предоставяне на достъп до сайта.

17.1. Потребителят има свободен достъп до съдържанието на www.usmivka.bg с отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки посетител (гост) се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия, както и разпоредбите на ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди сключване на договора за покупко-продажба. Достъпът до сайта се осъществява през web браузър и информационните база данни на сайта www.usmivka.bg, поддържан от доставчика.

17.2. Потребителите могат да се абонират чрез предоставяне на имейл адрес за ползване или предоставяне на услуги, които могат да предложат/ползват в сайта при извършване на поръчка. С предоставяне на имейл адрес съответният потребител изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

18. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на стоки и услуги от онлайн платформата www.usmivka.bg. Потребителят чрез интернет платформата може да направи електронно изявление за търсене на продукт или услуга. Потребителят изявява волята за поръчка на продукт или услуга чрез попълване на електронна форма, в която предоставя своите лични данни (за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба), за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕУУ.

Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните нанесени вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на тази електронна форма, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договорът за услуга (покупко-продажба) се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото волеизявление се формира след одобрението на същото от родител/попечител и/или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същият, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

19. Ние се грижим за Вашата поверителност. Можете да прочетете нашата Политика за поверителност тук. Политиката за поверителност е част от настоящите Общи условия и е включена тук чрез препратка. Потребителите се задължават да спазват стандартите на общността на www.usmivka.bg, които представляват набор от правила за поведение и насоки в допълнение към тези Общи условия, актуализирани от време на време.

20. Договорът има задължителна обвързваща сила между всеки потребител на порталния сайт www.usmivka.bg и доставчика. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на доставчика, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

21.1. Доставчикът си запазва правото да отказва обработка на поръчката и след като е изпратил потвърждение й до потребителя, като предварително заплатените суми се възстановяват изцяло. Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от потребителя, описан в същата.

21.2. Когато поръчаната стока или услуга не е налична и не може да бъде доставена или има друга причина за забавянето (техническа или производствена), то доставчикът информира своевременно клиента за забавянето.

22. Размерът на Цената се определя от доставчика, в публикувана от него стока или услуга.

 

III.Поръчки.

23. След като направите поръчка, ще трябва да изберете начина на плащане

След като приключите поръчката , тя ше ви бъде потвърдена на посочения от ва си-мейл адрес ( Електронна поща), поръчката ще бъде създадена и ще получите уникален номер на поръчка.

24. Начини на плащане

За по-голямо удобство и гъвкавост, можете да използвате няколко начина за заплащане на Вашата поръчка в Usmivka.bg:

 

IV. Отзиви.

25. Клиентите се насърчават да съобщават за всякакви притеснения, възникнали по време на тяхната активна поръчка по отношение на предлаганите стоки и услуги. Коментарите за обратна връзка, дадени взаимно от страните, се показват публично на страницата на профилите им.